Family

Portrait pictures taken by Sachiko Akimoto