Interior

Interior pictures taken by Sachiko Akimoto